ผลงานนักเรียนที่โดดเด่น
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง – รับรางวัลการประกวดวาดภาพศิลปกรรมเด็กและเยาวชน ARTVERSE

       เมื่อวันที่  10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา  โรงเรียนวิชชานารี ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวด​วาดภาพศิลปกรรมเด็กและเยาวชน​ ARTVERSE ครั้ง​ที่​1 หัวข้อวิถี​ไทย​ในยุค Next Normal จัดโดย มูลนิธิ​อารี​สุทธิ​พันธ์​ ร่วมกับภาคีเครือข่าย​ อบจ.ลำปาง ,มหาวิทยาลัยสวนดุสิต​ ,กระทรวง​สาธารณะ​สุข ​และไร่ผดุงธรรม ณ ไร่ผดุง​ธรรม​ บ้านค่าหลวง ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  นักเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
                นางสาวณิชานาฎ  คำโพธิ์   ชั้น ม.5  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ​อันดับ​ที่​ 2 ร​ะดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  3,000 บาท
       นางสาวณัฐกานต์ แสงบุญเรือง ชั้น ม.6 ได้รับรางวัลชมเชย ร​ะดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000  บาท 
                นายอภิรักษ์  สกุลรักษ์  ชั้น ม.3 ได้รับรางวัลชมเชย ร​ะดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000  บาท
                ผู้ฝึกซ้อมและดูแลนักเรียน โดยนายเสรี  วงศ์สรรเสริญ  

รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดสื่อออนไลน์สร้างสรรค์

โรงเรียนวิชชานารี  ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดสื่อออนไลน์สร้างสรรค์  จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  ในหัวข้อ “เยาวชนยุคใหม่  ห่างไกลยาเสพติด”  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   โรงเรียนวิชชานารี ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ม.4 - ม.6/ ปวช.1 -3)  
ชื่อผลงาน “ยาให้โทษ”  https://www.youtube.com/watch?v=jm_kDS6sDu0
นักเรียนผู้ส่งผลงาน  
     1. นายมนุกานต์  ชัยชนะ
     2. นายธีรัชชา  แซ่ซิน
     3. นางสาวศศิประภา  ท่าน้ำ
ครูที่ปรึกษา   นายเจษฎา  ทิพย์ปลูก