ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าว - ประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ (อ่าน 9) 23 ก.ค. 61
เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการActive Learning (อ่าน 7) 23 ก.ค. 61
รับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 7) 23 ก.ค. 61
กรรมการบริหารภายในโรงเรียนวิชชานารีประชุมสัมมนาของพันธกิจการศึกษา (อ่าน 7) 23 ก.ค. 61
งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 (อ่าน 3) 23 ก.ค. 61
แสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนวิชชานารีที่รับทุนมช. (อ่าน 12) 20 ก.ค. 61
ร่วมประชุมเผยแพร่บทเรียนฯ (อ่าน 10) 19 ก.ค. 61
ร่วมไว้อาลัย (อ่าน 11) 19 ก.ค. 61
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพ การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 15) 17 ก.ค. 61
ศึกษาดูงานกับคณะกรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง (อ่าน 20) 17 ก.ค. 61
เยี่ยมเยือนโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 23) 13 ก.ค. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ (อ่าน 22) 11 ก.ค. 61
อบรมครูแกนนำโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (อ่าน 20) 11 ก.ค. 61
โครงการพัฒนาครู เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ (อ่าน 28) 10 ก.ค. 61
กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภาณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (อ่าน 33) 09 ก.ค. 61
มอบพัดลมของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 23) 09 ก.ค. 61
นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ (อ่าน 26) 04 ก.ค. 61
ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานเผื่อผู้สูญหายทั้ง 13 คน (อ่าน 55) 28 มิ.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 34) 28 มิ.ย. 61
ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในระบบ (อ่าน 39) 25 มิ.ย. 61
ศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ จังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 35) 25 มิ.ย. 61
อบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 8 (อ่าน 59) 18 มิ.ย. 61
ร่วมประชุมกรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง (อ่าน 42) 18 มิ.ย. 61
ร่วมนมัสการพระเจ้าในโอกาสมอบถวายอาคารเรียนโรงเรียนบริบาลผู้สูงอายุแมคเคน (อ่าน 57) 07 มิ.ย. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระ (อ่าน 63) 06 มิ.ย. 61
อบรมตามโครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ ปี 2561 (อ่าน 72) 30 พ.ค. 61
อบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี2561 (ครูระดับประถมศึกษาตอนต้น) (อ่าน 71) 28 พ.ค. 61
อบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี2561 (อ่าน 69) 28 พ.ค. 61
รีทรีตคณะครู และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 89) 15 พ.ค. 61
การอบรมพัฒนาการเรียนรู้ และบทบาทครูปฐมวัยในยุค Thailand 4.0 (อ่าน 90) 15 พ.ค. 61
สัมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวงโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ่าน 59) 15 พ.ค. 61
ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 205) 09 พ.ค. 61
ร่วมงานมุทิตาจิตดร.วีณา หาญใจ (อ่าน 80) 07 พ.ค. 61
รดน้ำดำหัวกรรมการบริหารโรงเรียนวิชชานารี (อ่าน 97) 27 เม.ย. 61
ร่วมไว้อาลัยคุณแม่ของ ผอ.นันทกร พรพิชญ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุญแจคริสเตียน (อ่าน 100) 27 เม.ย. 61
รดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่ ดร.สุรภี พงค์ไพบูลย์ (อ่าน 84) 27 เม.ย. 61
รดน้ำ ขอพรครูเก่าวิชชานารี (อ่าน 77) 27 เม.ย. 61
เลือกนายกสมาคมนักเรียนเก่าวิชชานารี (อ่าน 73) 27 เม.ย. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อ่าน 119) 05 เม.ย. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 124) 05 เม.ย. 61